Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnoci soubory cookie. Používáním těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Česko

Obchodní podmínky produktů označených DSxxxxxxxx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“)

společnosti NWT a.s.

se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČO: 63469511, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6207, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.hrackynainternetu.cz (dále také jen „Zprostředkovatel“) k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi Gadgets House s.r.o., IČO: 242 80 071, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 192465, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, (dále jen „Prodávající“, nebo také „my“), na straně jedné, a Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“, nebo také „vy“), na straně druhé, (dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

Reklamace a vrácení zboží:

www.reklamacniformular.cz

adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: Gadgets House s.r.o., Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany

provozní doba: Pondělí až pátek (8:00-16:00)

telefonní číslo: 601550370

 

 1. POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:

E-shop                                                 internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Kupujícím;

GDPR                                                   Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Kupní smlouva                                  smlouva podle § 2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu;

Kupující                                              je osoba, která si objednala zboží u Prodávajícího prostřednictvím E-shopu Zprostředkovatele;

Občanský zákoník                           zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Objednávka                                       dokončená transakce Kupujícím za účelem uzavření Kupní smlouvy ke Zboží, stisknutím příslušného tlačítka;

Osobní údaje                                     jakékoliv informace o uživateli Stránek, na základě kterých lze tohoto uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Spotřebitel                                         je každý Kupující, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle platného práva;

Uživatelský účet                               účet k E-shopu, zřízený za podmínek těchto VOP za účelem zjednodušení administrace objednávek Kupujícím;

Zprostředkovatel                             podnikatel, který provozuje E-shop a zprostředkovává Uživatelům uzavření Kupní smlouvy ke Zboží s Prodávajícím, a to v prostředí E-shopu;

Zboží                                                   jsou výrobky a nebo služby, které jsou nabízeny v E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících, zejména se jedná o kateogorie dárkové předměty, drobná elektronika, textilní výrobky;

 1. PŘEDMĚT TĚCHTO VOP
  • 1. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností při vzniku zprostředkované Kupní smlouvy uzavřené v prostředí E-shopu Zprostředkovatelem na účet a ve prospěch Prodávajícího.
  • 2. Zprostředkovatel jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté Objednávky Kupujícího zasílá k akceptaci a vyřízení Prodávajícímu.
 2. INFORMACE SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
  • 1. Spotřebitel má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:
   • 1.1. u Kupní smlouvy ode dne převzetí Zboží, nebo
   • 1.2. u Kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
   • 1.3. u Kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží;
  • 2.
  • 3. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
   • 3.1. o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,
   • 3.2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,
   • 3.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
   • 3.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
   • 3.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
   • 3.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal, 
   • 3.7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy.
   • 3.8. o opravě nebo údržbě, provedené na Spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;
   • 3.9. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.
  • 4. Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy (ideálně prostřednictvím www.reklamacniformular.cz), je povinen nám zaslat zpět Zboží nabyté na základě Kupní smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit na adrese provozovny Prodávajícího: Gadgets House s.r.o., Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od Kupní smlouvy.
  • 5. Spotřebitel je povinen Zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od Kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného Zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní Zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení Zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
  • 6. Dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost Spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od Kupní smlouvy, je nám Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy.
  • 7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni Spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů následujících po dni přijetí Zboží dodaného zpět Kupujícím ve prospěch Prodávajícího. Pokud Spotřebitel zvolil při uzavření Kupní smlouvy jiný druh dopravy než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má Spotřebitel v případě odstoupení od Kupní smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání Zboží ve výši, která odpovídá námi nabízenému nejlevnějšímu druhu dopravy.
  • 8. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu reklamace@dropshipping.cz
  • 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • 10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. KUPNÍ SMLOUVA
  • 1. Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Kupujícímu.
  • 2. Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství, které zvolil) v uživatelském prostřední E-shopu, kde je vložil do košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u Zboží, včetně nákladů na dopravu, kterou si zvolil.
  • 3. Kupní cena je splatná před dodáním Zboží, nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.
  • 4. Kupující si může při tvorbě Objednávky v E-shopu zvolit způsob platby Kupní ceny Prodávajícímu. Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených způsobů platby v E-shopu. Kupující je povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby. Prodávající je oprávněn volbu o způsobu platby Kupujícího omezit i bez udání důvodu.
  • 5. Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí (včetně variabilního symbolu) a včas.
  • 6. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; § 2097 Občanského zákoníku se tímto neaplikuje.
  • 7. Kupující je povinen uhradit náklady na dopravu a balné, ve výši uvedené u Objednávky. Způsob dopravy Zboží si může Kupující zvolit z nabízených druhů dopravy Prodávajícím v E-shopu.
  • 8. Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v dohodnuté lhůtě od provedení platby nebo ukončení Objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou založené na posledních aktuálních údajích Prodávajícího o dostupnosti Zboží. Pokud nebude Prodávající schopen dodat Zboží v uvedené lhůtě, bude informovat Kupujícího o možném dalším postupu.
  • 9. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku v E-shopu.
  • 10. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • 10.1. Objednávce (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku na E-shopu),
   • 10.2. kupní ceně a způsobu její úhrady,
   • 10.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného Zboží a
   • 10.4. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.
  • 11. Objednávku odešle Kupující Zprostředkovateli koupě kliknutím na tlačítko „“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se Objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se prostřednictvím Zprostředkovatele Prodávajícímu. Kupující je poučen, že se jedná o Objednávku zavazující k platbě Zboží.
  • 12.
  • 13. Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího doplnění informací, a to i poté, co byla Objednávka Prodávajícím potvrzena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku, pokud nebude možné dodat Zboží ve sjednaném termínu a současně se nedohodne s Kupujícím na dodání jiného adekvátního zboží nebo jiné dodací době.
  • 14. Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.
  • 15. Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • 1. Některé služby v prostředí E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům, kterým Zprostředkovatel na jejich žádost Uživatelský účet zřídí.
  • 2. Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely zřízení Uživatelského účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje v Uživatelském účtu u každé Objednávky zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů.
  • 3. Zprostředkovatel má právo přístup ke službám E-shopu a k jeho Uživatelskému účtu dle vlastního uvážení zcela omezit, a to i bez předchozího oznámení.
  • 4. Ochrana Uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí daných v prostředí E-shopu. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje k Uživatelskému účtu třetí osobě. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy způsobené prozrazením hesla daným uživatelem k Uživatelskému účtu třetím osobám.
 5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
  • 1. Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního přepravce. Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky Zboží před zaplacením.
  • 2. Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností uvedených v E-shopu. Vykonáním volby o způsobu doručení Zboží Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce.
  • 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Zboží.
  • 4. Nepřevezme-li Spotřebitel Zboží při jeho dodání přepravcem, Zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně Spotřebitel neodstoupí od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného doručení Zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náklady účtované přepravcem na dodání Zboží zpět Prodejci. Tento náklad představuje pro Prodávajícho škodu, která vznikla porušením zákonných povinností Kupujícího Spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 Občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  • 5. Nepřevezme-li Kupující podnikatel Zboží při jeho dodání přepravcem, Zboží je následně vráceno Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náklady účtované přepravcem na dodání Zboží zpět Prodejci. Tento náklad představuje pro Prodejce škodu, která vznikla porušením zákonných povinností Kupujícího podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 Občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  • 6. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění Zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností Kupujícího podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 Občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 7. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky. Zároveň je Kupující povinen neprodleně nahlásit poškození zásilky Prodávajícímu prostřednictvím webové aplikace dostupné na www.reklamacniformular.cz.
  • 8. Dodací lhůta je pro každé Zboží stanovena zvlášť, Kupující může z přehledu umístěného v E-shopu u jednotlivých nabízených způsobech dopravy Zboží zjistit orientačně délku dodací doby garantovanou přepravcem.
 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE
  • 1. Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího www.reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího. Reklamační nároky vztahující se ke Zboží můžete uplatnit také osobně v místě provozovny Prodávajícího na adrese: Gadgets House s.r.o., Černokostelecká 2246, Hala A, 25101 Říčany.
  • 2. Zprostředkovatel Kupní smlouvy je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti Smluvní strany zejména k plnění nároků z vad Zboží.
  • 3. Prodávající je povinen dodat Zboží ve shodě s Kupní smlouvou a bez právních a faktických vad.
  • 4. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou stanovena Občanským zákoníkem.
  • 5. Není-li uvedeno v Kupní smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost Zboží.
  • 6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  • 7. Jakmile zjistíte vadu Zboží, jste povinni ji oznámit bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a následně Zboží podle pokynů Prodávajícího předat tak, aby vada Zboží mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámíte-li Prodávajícímu vadu Zboží bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, právo z vadného plnění Vám nebude přiznáno.
  • 8. V případě, že jste obdrželi špatně zaslané Zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení apod., kontaktujte nás prostřednictvím webové stránky www.reklamacniformular.cz. Napište nám číslo Objednávky a popište vzniklou chybu. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odesílané Zboží a pořizujeme obrazový záznam z průběhu balení Zboží. Po vyplnění formuláře na reklamaci špatně zaslaného Zboží obdržíte potvrzení na Váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme Vás kontaktovat, abychom s Vámi dohodli další postup.
  • 9. K reklamovanému Zboží je Kupující povinen přiložit (kopii) dokladu o zaplacení (daňový doklad) Zboží a údaje z vyplněného reklamačního formuláře (popis vad Zboží, požadovaný způsob vyřízení reklamace a kontaktní údaje Kupujícího).
  • 10. Zvolení možnosti způsobu vyřízení reklamace z Vaší strany je podmíněno zejména tím, zda je vadné plnění Prodávajícího podstatným nebo nepodstatným porušením Kupní smlouvy.
  • 11. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího podstatným porušením Kupní smlouvy, máte právo na: (A) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží nebo; (B) odstranění vady opravou Zboží nebo; (C) přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží a nebo; (D) odstoupení od Kupní smlouvy.
  • 12. V případě, že je vadné plnění Prodávajícího nepodstatným porušením Kupní smlouvy, máte právo na (A) odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad nebo; (B) dodání chybějícího Zboží nebo opravou Zboží, a nebo; (C) přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.
  • 13. Kupující má povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil, a to při oznámení vady Zboží (reklamačního formuláře, vyplněním formuláře v naší provozovně), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady Zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady Zboží v přiměřené lhůtě či oznámíme-li Vám, že vady Zboží neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady Zboží přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, nebo můžete od Kupní smlouvy odstoupit.
  • 14. Můžete požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady Zboží nepřiměřené, ale pokud se vada Zboží týká pouze jeho součásti, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady Zboží neúměrné, zejména lze-li vadu Zboží odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady Zboží.
  • 15. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti Zboží máte i v případě odstranitelné vady Zboží, pokud nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od Kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.
  • 16. Neodstoupíte-li od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Máte právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží i v případě, že Vám nemůžeme dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, stejně i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
  • 17. Prodávající Vám může dodat to, co chybí, nebo odstranit jinou právní vadu do chvíle, než uplatníte právo na slevu z kupní ceny Zboží nebo neodstoupíte od Kupní smlouvy. Jiné vady jsme oprávněni odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Pokud neodstraníme vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítneme odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny Zboží, a nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez našeho souhlasu.
  • 18. Při vyřízení reklamace dodáním nového Zboží jste nám povinen vrátit Zboží původně dodané. Dodání nového Zboží nemůžete požadovat (a nemůžete ani od Kupní smlouvy odstoupit), nemůžete-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdrželi; toto neplatí v následujících situacích:
   • 18.1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží, nebo;
   • 18.2. Kupující použil Zboží ještě před objevením vady, nebo;
   • 18.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu svým jednáním a nebo opomenutím, nebo;
   • 18.4. prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, a nebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, Kupující nám vrátí, co ještě vrátit může, a dá nám náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
  • 19. Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, a nebo pokud jste vadu Zboží sám způsobil.
  • 20. Náklady na dopravu nese Kupující sám. Prosím vezměte na vědomí, že reklamované Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přebráno a bude Vám vráceno zpět na Vaše náklady.
  • 21. Byla-li však reklamace Spotřebitele uznána jako oprávněná, máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné náklady (tj. náklady na zaslání Zboží v nejnižší ceně). Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy Vám bylo zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace Zboží.
  • 22. Po obdržení reklamovaného Zboží Vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace a jejím obsahu na Vámi určenou e-mailovou adresu. Po přijetí reklamovaného Zboží je provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace Zboží, nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
  • 23. V případě, že bylo reklamované Zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva z vad Zboží. Lhůta podle předchozí věty neběží v případě, že jsme neobdrželi veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části Zboží, doklad o zaplacení apod.). Jsme povinni si od vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.
  • 24. V případě, že reklamace Zboží je uznána jako oprávněná a Vy oprávněně požadujete jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme Vám zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který určíte v reklamačním formuláři, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Vám bylo zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace.
  • 25. Pokud jste zvolil vyřízení reklamace dodáním reklamovaného Zboží osobně v provozovně Prodejce, máte povinnost převzít reklamované Zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste byl o jejím vyřízení vyrozuměn e-mailem. Po uplynutí této lhůty je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 50 Kč. Pokud si nevyzvednete Zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy jste byl o vyřízení prokazatelně informován, vyhrazujeme si právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
  • 26. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného Zboží, zejména že zásilka se Zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude Prodejcem přihlíženo.
 7. AUTORSKÁ PRÁVA
  • 1. Webové stránky E-shopu jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se k těmto webovým stránkám.
  • 2. Obsah webových stránek E-shopu je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 1. Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.
  • 2. Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v . Vztah mezi Prodávajícím a E-shopem je upraven na základě zpracovatelské smlouvy.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 1. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost daná zákonná ustanovení a Prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
  • 2. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření Uživatelského účtu a nebo Objednávky.
  • 3. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si Prodávající a Kupující sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem z Kupní smlouvy je český jazyk.
  • 4. Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla Prodávajícího. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.
  • 5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • 6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  • 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • 8. Znění VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokračováním v používání webových stránek E-shopu však dáváte souhlas s novým zněním obchodních podmínek.
  • 9. Tyto VOP jsou platné od 1.12.2020 a ruší platnost předchozích všeobecných obchodních podmínek.

 

 

 

Slovensko

Obchodní podmínky produktů označených DSxxxxxxxx

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  (ďalej len " VOP " alebo " Obchodné podmienky ")

vydanej spoločnosťou NWT as, ktorá prevádzkuje e-shop dostupný na www.hrackynainternetu.cz,

k úprave práv a povinností vzniknutých z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi

Gadgets House, sro , IČO: 242 80 071, so sídlom Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapísaná na Mestskom súde v Prahe oddiel C, vložka 192465, zastúpená Jozefom Cipro, konateľom, (ďalej len " Prod ávající " ), na strane jednej, a

Zákazníkom e-shopu (ďalej len " Kupujúci "), na strane druhej,

(ďalej spoločne " Zmluvné  strany " a jednotlivo " Zmluvná strana ").

 

 1. POJMY A DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je týmito VOP ďalej uvedené či z kontextu jednoznačne nevyplýva inak, sú pojmy písané s veľkým písmenom používané v jednotnom aj množnom čísle v nasledujúcich významoch:

E-mail                                                    textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa poslaná prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorá môže byť uložená v sieti alebo v koncovom zariadení, kým nie je vyzdvihnutá príjemcom;

E-shop                                                    internetová aplikácia dostupná v sieti internet, vyvinutá za účelom zobrazenia, výberu a objednanie Tovar Koncovým zákazníkom;

GDPR                                                    Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

Kúpna zmluva                                       zmluva podľa §2079 Občianskeho zákonníka uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu;

Kupujúci                                                 je osoba, ktorá si objednala tovar u Predávajúceho prostredníctvom Stránok Sprostredkovateľa

Košík                                                      funkcionalita E-shopu, ktorá je automaticky generovaná Užívateľom tým, že pridáva alebo odoberá Tovar;

Obč tane ý zákonník                                 zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov;

Objednávka                                           dokončená transakcie Koncovým zákazníkom s úmyslom uzavrieť kúpnu zmluvu k Tovaru, stlačením príslušného tlačidla;

Osobné údaje                                          akékoľvek informácie o Používateľovi, na základe ktorých možno Užívateľa priamo alebo nepriamo identifikovať;

Spot řebitel                                             je každý kupujúci, ktorý je fyzická osoba a požíva ochrany spotrebiteľa podľa platného práva;

Stránky                                                  sa rozumie webová aplikácia prevádzkovateľa E-shope, ktorú možno prezerať webovým prehliadačom, dostupné www.hrackynainternetu.cz

Užívateľský účet                                     účet k E-shopu, zriadený za podmienok týchto VOP v záujme zjednodušenia administrácie objednávok kupujúcim;

Užívateľské údaje                                   osobné údaje o kupujúcom, ktorý sa registroval k Užívateľskému účtu a ďalšie údaje týkajúce sa najmä história jeho obchodných transakcií a nákupných preferencií.

Webov é  rozhranie                                   je súbor opatrení, ktoré v niektorých smeroch obmedzujú funkčnosť a možnosti Užívateľa v rámci webovej aplikácie E-shopu;

Sprostredkovateľ                                   podnikateľ, ktorý sprostredkováva Používateľom Stránok uzatvorenie kúpnej zmluvy o tovare s Predávajúcim, a to v prostredí E-shope;

Tovar                                                      sú výrobky a / alebo služby, ktoré sú ponúkané v E-shope na kúpu bližšie neurčenému okruhu Kupujúcich

 1. Predmet vop
  • Predmetom týchto Obchodných podmienok je úprava práv a povinností pri vzniku sprostredkovanej Kúpne zmluvy uzavreté v prostredí E-shope Sprostredkovateľom na účet a v prospech Predávajúci
  • Sprostredkovateľ koná v prospech predávajúceho tak, že prijaté Objednávky Kupujúceho zasiela k akceptácii Predávajúcemu.
 2. Informácie spotrebiteľovi pred uzatvorením kúpnej zmluvy
  • Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia Tovaru.
  • Odstúpenie od zmluvy použije reklamačný formulár alebo zašle na svoje náklady Predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti Predávajúceho. Je pritom povinný uviesť číslo svojho bankového účtu.
  • Vzor odstúpenia od zmluvy: odkaz na  http://www.scmbd.cz/uploads/legislativne_pravni_vzory/sb0143_2013.pdf  alebo tu:  http://cl.ly/1e0W0X033c3p
  • Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovar v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami daného tovaru.
  • Ceny Tovar sú uvádzané vrátane DPH. Náklady na dodanie sa líši podľa zvolenej metódy platby a dodania Tovaru.
 3. kúpna zmluva
  • Predmetom Kúpnej zmluvy je predaj Tovar prostredníctvom E-shopu Koncovému Zákazníkovi.
  • Kupujúci kupuje od Predávajúceho Tovar, ktorý si zvolil (v množstve, ktoré zvolil) v užívateľskom prostrednej E-shope, kde je vložil do Košíka. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu Tovar, ktorá je uvedená u Tovar, vrátane nákladov na dopravu.
  • Kúpna cena je splatná pred Dodaním tovaru najneskôr bezprostredne pred jeho prevzatím Kupujúcim.
  • Kupujúci si môže na Stránkach vo svojom Webovom rozhraní pri tvorbe objednanie zvoliť spôsob platby kúpnej ceny Predávajúcemu.
  • Predávajúci je oprávnený voľbu Kupujúceho obmedziť aj bez udania dôvodu.
  • Spôsob zabalenie Tovar určuje výhradne predávajúci; §2097 Občianskeho zákonníka sa týmto neaplikuje.
  • Kupujúci je povinný uhradiť náklady na poštovné a balné, vo výške uvedenej u Objednávky.
  • Spôsob platby volí Kupujúci výhradne z ponúkaných možností v E-shope. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na vykonanie ním zvolené platby, vo výške, ktorá je uvedená u tohto spôsobu platby.
  • Kupujúci je povinný platbu vykonať riadne s uvedením všetkých požadovaných náležitostí (vrátane variabilného symbolu) a vr
  • Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar v primeranej lehote od platby alebo ukončenie objednávky, ak bola zvolená platba na dobierku. Lehoty uvedené v E-shope sú orientačné.
  • Pre objednanie Tovar vyplní Kupujúci Objednávku vo webovom rozhraní Stránok Sprostredkovateľa.
  • Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • Objednávke (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania E-shopu),
   • kúpnej cene a spôsobe jej úhrady,
   • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   • informácie o nákladoch spojených sdodáním tovaru.
  • Objednávku odošle Kupujúci Sprostredkovateľovi kúpa kliknutím na tlačidlo "objednať" alebo iné obdobné tlačidlo, ktorým sa objednávka s prihliadnutím na všetky okolnosti končí a odosiela sa Predávajúcemu.
  • Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  • Okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy, je potvrdenie objednávky Predávajúcim doručenej na e-mailovú adresu Kupujúci
  • Predávajúci a Sprostredkovateľ majú právo požadovať od Kupujúceho uzavretia zmluvy písomne ​​či telefonicky, či doplnenie informácií od Kupujúceho, a to aj potom, čo bola objednávka Predávajúcim potvrdená.
  • Predávajúci má právo poskytovať zľavy na Tovar. Pokiaľ Predávajúci neustanovuje inak, zľavy sa nedajú kombinovať.
  • Nebezpečenstvo straty, poškodenie a zničenie prechádzajú na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovar.
 4. Užívateľský účet
  • Niektoré služby v prostredí E-shope môžu byť prístupné iba registrovaným užívateľom, ktorým Sprostredkovateľ na ich žiadosť užívateľský účet zriadi.
  • Kupujúci, ktorý sa chce registrovať, je povinný poskytnúť na účely zriadenia používateľského účtu svoje pravdivé a aktuálne osobné údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať svoje osobné údaje v užívateľskom účte v každej objednávky najmä pri zmene mena, bydliska a kontaktných údajov.
  • Sprostredkovateľ má právo prístup k službám E-shope a k jeho užívateľskému účtu podľa vlastného uváženia úplne obmedziť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia.
  • Ochrana používateľského účtu je zabezpečená heslom. Využitie ochrany heslom je pre používateľov povinné podľa inštrukcií daných v prostredí E-shope a vyjadrených na webovom rozhraní. Kupujúci nesmie oznámiť prístupové údaje k užívateľskému účtu tretej osobe. E-shop a Predávajúci nezodpovedajú žiadnym spôsobom za škody či iné ujmy spôsobené prezradením hesla Užívateľom k užívateľskému účtu tretím osobám.
 5. prevzatie tovaru
  • Predávajúci doručuje Tovar v lehote uvedenej v potvrdení Objednávky spravidla prostredníctvom profesionálneho doručovateľa. Tento spôsob prevzatia tovaru vylučuje možnosť prehliadky Tovar pred zaplatením.
  • Kupujúci má právo zvoliť v rámci zadania Objednávky spôsob doručenia z možností uvedených Webovom rozhraním Stránok.
  • Vykonaním voľby Kupujúci súhlasí s podmienkami doručenia vrátane ceny a obchodných podmienok prepravcu.
  • Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať uzatvorenie osobitnej dohody o doručení aj po potvrdení Objednávky. Ak nedôjde k dohode, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  • V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný tiež uhradiť dodatočné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia nie zanedbateľného porušenia obalu môže Kupujúci prevzatie zásielky odmietnuť. Ak sa napriek tomu rozhodne Kupujúci zásielku prevziať je v týchto prípadoch povinný spísať s prepravcom protokol o poškodení zásielky. Zároveň je Kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť poškodenie zásielky predajcovia prostredníctvom webovej stránky reklamacniformular.cz.
  • Dodacia lehota je pre každý tovar stanovená zvlášť webovým rozhraním Stránok.
 6. Odstúpenie Predávajúceho od kúpnej zmluvy
  • Predávajúci má právo až do prevzatia tovaru Kupujúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu, a to aj tak, že oznámi Sprostredkovateľovi, že Tovar nemôže dodať. Sprostredkovateľ o tom okamžite informuje Koncového zákazníka Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú odstúpením od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.
 7. Zodpovednosť za vady a reklamácie
  • Kupujúci (Spotrebiteľ) môže pre vybavenie akýchkoľvek reklamačných nárokov využiť webové stránky Predávajúceho reklamacniformular.cz alebo písomnú formu na adresu Predávajúci
  • Sprostredkovateľ kúpy je povinný poskytnúť súčinnosť pri vybavení reklamácie, nepreberá však žiadne práva a povinnosti strany kúpa najmä na uspokojenie nárokov z vád tovaru.
  • Predávajúci je povinný dodať vec v zhode so zmluvou a bez právnych a faktických vád.
  • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má plnenia pri jeho dodaní. Práva Spotrebiteľa z chybného plnenia sú dané Občianskym zákonníkom.
  • Ak nie je uvedené v zmluve alebo v záručnom liste výslovne inak, nepreberá predávajúci žiadnu záruku za akosť tovaru.
  • Ak požiada o to Spotrebiteľ, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.
  • Akonáhle Spotrebiteľ zistí vadu, oznámi to bez zbytočného odkladu Predávajúcemu a predmet plnenia podľa pokynov Predávajúceho opatruje alebo odovzdá tak, aby chyba mohla byť objektívne preskúmaná. Ak neoznámi Spotrebiteľ vadu bez zbytočného odkladu, právo z chybného plnenia mu nebude prizná
  • Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi k jeho výzve písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa účastníci nedohodnú na dlhšej lehote.
 8. Poučenie Kupujúcich-spotrebiteľov o práve odstúpiť od zmluvy
  • Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim, ktorý je podnikateľom (ďalej tiež ako "Spotrebiteľ").
  • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní. Táto lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru, ide -Li o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
  • Spotrebiteľ  nemôže  odstúpiť bez uvedenia dôvodu od zmluvy
   • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
   • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
   • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré Spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
   • o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
   • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil Spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
  • Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak predávajúci poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom spotrebiteľ v takomto prípade musí odstúpiť od zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení zmluvy dozvedia
  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy preukázateľne informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania. Vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy podľa prílohy nariadenia vlády č. 363/2013 Zb., Je k dispozícii.
  • Kupujúci je povinný do 14 dní od odstúpenia tovar zaslať späť na adresu Predávajúceho. Kupujúci ako spotrebiteľ nesie v prípade odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu náklady na vrátenie tovaru.
  • Predávajúci vráti do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu Spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal (nie však skôr než mu prípadne spotrebiteľ odovzdá späť tovar alebo preukáže, že tovar odoslal), a to vrátane prípadných nákladov na dodanie tovaru vo výške najlacnejšieho spôsobu dodania, ktorý Predávajúci ponúka.
  • Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci na adrese svojho sídla. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúci
 9. Ochrana autorských práv
  • Stránky sú autorským dielom aj databáz v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení. E-shop vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Stránkam.
  • Obsah Stránok je zakázané uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, ibaže k takému konaniu udelil E-shop vopred písomný súhlas.
 10. Ochrana Osobných údajov
  • Ochrana osobných údajov zodpovedá platným právnym predpisom ČR, najmä zákonu na ochranu osobných údajov a GDPR.
  • Ochrana osobných údajov zo strany Predávajúceho je ďalej popísaná v Pravidlách spracovania osobných údajov. Vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Predávajúcim boli upravené v zmluve spoločných správcov.
 11. Záverečné ustanovenia
  • Použitím Stránok Kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.
  • Koncový zákazník, ktorý je mladší ako 16 rokov, dáva užitím Stránok Sprostredkovateľovi najavo, že si zaobstaral potrebný súhlas svojich zákonných zástupcov k právnemu rokovania s Predávajúcim a E-shopom.
  • Koncový zákazník, ktorý je mladší ako 16 rokov, môže udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov len vtedy, ak jeho súhlas schváli zákonný zástupca.
  • Za písomnú formu sa považuje aj oznámenie či správa doručená e-mailom.
  • Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy nesie Sprostredkovateľ, okrem nákladov Užívateľa na vlastné internetové pripojenie pri užití Stránok.
  • Znenie VOP môže Sprostredkovateľ meniť či doplňovať. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pokračovaním v používaní Stránok však dávate súhlas s novým znením obchodných podmienok.
  • Príslušnými dozornými orgánmi ochrany Spotrebiteľa sú: Česká obchodná inšpekcia, kontakt: www.coi.cz, Úrad na ochranu osobných údajov, kontakt. uoou.cz , Živnostenské úrady; Spotrebiteľ má právo využiť možnosť mimosúdneho riešenia sporov u Českej obchodnej inšpekcie. Podmienky sú zverejnené na jej internetovej stránke.
  • Spotrebiteľ sa môže tiež domáhať svojich práv na všeobecných súdoch ČR
 

Obchodní podmínky produktů označených TExxxxxxxx

Text